Wei Xiaoyuan wins National Games

Read Lauren’s report on the competition:

National Games All-Around Titles Go to Wei and Xiao

British Gymnastics Worlds teams

Xiao Ruoteng wins National Games

🥇 Xiao Ruoteng – 87.532
🥈 Zhang Boheng – 87.465
🥉 Sun Wei – 86.365

4 Shi Cong – 85.331
5 Yang Haonan – 84.798
6 Ta Yinga – 84.066
7 Hu Xuwei – 83.665
8 Lan Xingyu – 83.465

Click PLAY or watch it on Twitter. Good Horse for one of the top AAs.